Copyright 2008 © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door JUREER. Algemene Voorwaarden | Privacybeleid
Home.
Onze juristen.
Onze werkwijze.
Legal scan.
Tarieven.
Contact.
Algemene Voorwaarden

EEN AFSCHRIFT VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN IS OP TE VRAGEN VIA contact@jureer.nl

 

Artikel 1 Algemeen

1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

a. JUREER: de gebruiker van deze algemene voorwaarden en eenmanszaak welke in maatschapsverband, te weten Betaalbare Juristen.nl, zich ten doelstel om de praktijk van een rechtskundige dienstverlener uit te oefenen;

b. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die met JUREER een overeenkomst sluit;

c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de cliënt en JUREER.

d. Het kantoor: JUREER en aan deze organisatie verbonden natuurlijke personen.

e. Honorarium: De financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) - exclusief verschotten, kantoorkosten en BTW – welke JUREER voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.

f. Verschotten: De kosten die JUREER in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.

g. Kantoorkosten: De vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de cliënt sluit met JUREER. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt, hoe ook genaamd, wordt hierbij door JUREER uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

1 JUREER draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit welke in haar beroepsgroep gebruikelijk zijn.

2 De door ons opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

 

Artikel 3 De verkregen informatie

1 De cliënt dient de verkregen informatie alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf, studie of in de privé-sfeer. Het is niet toegestaan deze informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te doen verschijnen of anderszins openbaar te maken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging overeenkomstig het volgende lid van dit artikel is toegestaan.

2 Heeft de cliënt een juridische (concept-)brief ontvangen, dan is het enkel toegestaan deze brief of een deel daarvan over te nemen met de bedoeling deze naar zijn wederpartij(en) te sturen.

3 Heeft de cliënt algemene voorwaarden ontvangen dan is het toegestaan deze op zijn website te plaatsen of anderszins aan zijn cliënten kenbaar te maken.

 

Artikel 4 Overeenkomst van opdracht

1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door JUREER, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, alsmede de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben

ontvangen, wordt volledig uitgesloten. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

2 Een overeenkomst met JUREER komt eerst tot stand, nadat een opdracht door JUREER schriftelijk is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan JUREER slechts en alléén vertegenwoordigd worden door de aan JUREER verbonden natuurlijke personen dan wel door Betaalbare Juristen.nl of de daaraan verbonden natuurlijke personen. JUREER is gerechtigd opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

3 De cliënt stemt ermee in dat JUREER de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zo nodig door derden in opdracht van het kantoor.

4 Voor alle diensten van en opdrachten aan JUREER geldt dat het een inspanningsverplichting betreft, welke inhoudt dat JUREER voor deze diensten en opdrachten geen resultaat kan garanderen. Met JUREER in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.

5 De cliënt is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de opdracht, waarbij de cliënt steeds tijdig alle informatie die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht, zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan JUREER ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van JUREER is, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichting van JUREER leiden. JUREER is niet aansprakelijk voor de schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

6 JUREER zal bij de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen met de belangen van de cliënt rekening houden. JUREER is gehouden de opdracht zoveel mogelijk zelf uit te voeren. Indien tussen JUREER en de cliënt verschil van mening bestaat over de wijze waarop de zaak moet worden behandeld en dit geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, heeft JUREER de verplichting zich uit de zaak terug te trekken en

de opdracht aan de cliënt terug te geven.

7 JUREER zal de cliënt op de hoogte brengen van belangrijke informatie, feiten en afspraken en streeft ernaar ter voorkoming van misverstand, onzekerheid of geschil, belangrijke informatie en afspraken schriftelijk aan de cliënt te bevestigen.

8 In de navolgende situaties is JUREER bevoegd de uitvoering van haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel te beëindigen conform het bepaalde in artikel 5.1:

a. indien na het sluiten van de overeenkomst aan JUREER omstandigheden aan het licht komen die JUREER goede grond geven te vrezen dat de cliënt niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

b. indien de cliënt anderszins niet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet; een en ander onverminderd de gehoudenheid van de cliënt de hierdoor door JUREER geleden schade te vergoeden en onverminderd de overige aan JUREER toekomende rechten.

 

Artikel 5 De prijs

De prijs voor de juridische diensten die op de website staan of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan door JUREER te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die op het moment van het totstandkomen van de overeenkomst voor de cliënt middels de website of anderszins kenbaar was.

 

Artikel 6 De vrijblijvende vraag

Het stellen van een juridische vraag is gratis zolang de beantwoording van de vraag niet langer dan een tijdbestek van één half uur in beslag neemt.

Na ommekomst van het half uur zal het normale tarief in rekening worden gebracht met aftrek van het gratis half uur.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. Indien en voor zover JUREER aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. JUREER is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat JUREER is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. JUREER is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4. Indien en voor zover JUREER aansprakelijk mocht zijn voor schade uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, dan is de aansprakelijkheid van JUREER beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de verrichte werkzaamheden, althans tot dat gedeelte van de verrichte werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. In ieder geval is iedere aansprakelijkheid van JUREER voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door JUREER afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

6. De hiervoor omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval JUREER aansprakelijk is voor het

niet deugdelijk functioneren van de door de onderneming bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software,

gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

7. JUREER heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de cliënt ongedaan te maken, waarbij de cliënt hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

8. JUREER is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post dan wel per koerier, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de cliënt, JUREER of derden.

9. Bij het inschakelen van derden door JUREER, zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. JUREER is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. De cliënt vrijwaart JUREER tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de opdracht samenhangen.

10. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor JUREER aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door JUREER gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat JUREER onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) draagt.

11. Zodra hij een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is de cliënt gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze pretense aanspraak jegens JUREER schriftelijk aan JUREER mede te delen op straffe van verval van recht. Iedere aanspraak jegens JUREER vervalt na 12 maanden nadat de mededeling door de cliënt is geschied, althans had behoren

te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. JUREER is niet aansprakelijk jegens de cliënt, zolang de cliënt zijn verplichtingen jegens JUREER niet is nagekomen. Het recht om de overeenkomst met JUREER te ontbinden is uitgesloten.

12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan  opzet of grove schuld van JUREER en de aan deze vennootschap verbonden natuurlijke personen.

13. Indien de cliënt een door JUREER opgestelde (concept-)brief naar de wederpartij stuurt, dan is JUREER nimmer aansprakelijke voor de gevolgen daarvan. In een dergelijk geval biedt JUREER niet de garantie dat de (concept-)brief het gewenste resultaat levert.

 

Artikel 8 Reclames

1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de cliënt reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien de cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan JUREER kenbaar te worden gemaakt.

2 Reclames als bedoeld in het eerste lid schorten de betalingsverplichting van de cliënt in geen geval op.

 

Artikel 9 Inschakelen derden

JUREER zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk vooraf overleggen met de cliënt. JUREER is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden nimmer aansprakelijk.

 

Artikel 10 Declaraties

1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, te vermeerderen met verschotten, kantoorkosten, reis- en verblijfkosten en omzetbelasting (BTW), alsmede en indien van toepassing in rekening gebrachte kosten van derden, verschuldigd.

2. JUREER hecht er aan dat de cliënt goede en heldere informatie ontvangt over de kosten van de dienstverlening en wil voorkomen dat er achteraf onaangename verrassingen zijn. Gebruikelijk is dat de werkzaamheden op basis van een uurtarief worden verricht. Het tarief kan afhangen van het belang van de zaak, de spoedeisendheid, de mate waarin specialistische kennis is vereist en eventueel de persoonlijke (financiële) omstandigheden van de cliënt.

3. Over het algemeen wordt na het eerste gesprek (“intakegesprek”) en een korte bestudering van de zaak een inschatting gemaakt hoeveel tijd aan een specifieke zaak moet worden besteed. Dit is niet in alle gevallen in te schatten. Er zijn verschillende factoren die het aantal uren kunnen beïnvloeden. Tijdens de behandeling van de zaak wordt daarom tijdig ruggespraak met de cliënt gehouden als de inschatting van het aantal te werken uren moet worden bijgesteld.

4. Alle tarieven zijn exclusief BTW en overeenkomstig de met de cliënt gemaakte afspraken en worden in de opdrachtbevestiging schriftelijk vastgelegd.

5. Tenzij schriftelijk anders bepaald betreffen de in rekening te brengen kantoorkosten 7 % over het in rekening te brengen honorarium.

6. Voor wat betreft de urenregistratie geldt dat wordt gedeclareerd in minimale eenheden van 6 minuten.

7. JUREER factureert in beginsel per kalendermaand. Reeds verrichte werkzaamheden en indien van toepassing in rekening gebrachte kosten van derden kunnen echter te allen tijde tussentijds in rekening worden gebracht aan de cliënt.

8. JUREER is gerechtigd, zowel voor de aanvang van de werkzaamheden als tijdens de loop van de werkzaamheden, van de cliënt een voorschot te verlangen voor de reeds verrichte of nog te verrichten diensten. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eind – en/of tussenafrekening van de opdracht.

 

Artikel 11 Betaling

1. Alle facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden, tenzij met de cliënt middels een schriftelijke bevestiging hiervan anders is overeengekomen. De cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting.

2. Indien betaling niet (tijdig) heeft plaatsgevonden, is de cliënt zonder nadere ingebrekestelling tevens verschuldigd een rente van 1,5% over het declaratiebedrag per maand vanaf de vervaldatum en alle kosten die JUREER moet maken om haar vordering te incasseren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% over het te incasseren bedrag met een minimum van € 75,00 per factuur. De buitengerechtelijke kosten zijn eveneens verschuldigd indien

JUREER de vordering op de cliënt in eigen beheer incasseert.

3. Slechts betaling door overmaking op een ten name van JUREER gestelde bankrekening dan wel betaling per pin of in contanten tegen behoorlijk bewijs van kwijting, leidt tot kwijting van de cliënt voor de desbetreffende betaling.

4. Ten aanzien van de bulkopdrachten geldt tevens als voorwaarde dat alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen de helft van het verschuldigde bedrag dient te zijn overgemaakt op het bankrekeningnummer van JUREER. De tweede helft van het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt indien het aantal uren vermenigvuldigt met het uurloon, de hoogte van de eerste helft dreigt te overschrijden.

5. Indien aan het einde van een kalenderjaar nog niet alle uren voor de cliënt zijn opgemaakt dan krijgt de cliënt de helft van deze uren vergoed terug.

 

Artikel 12 Opschorting en retentierecht

1. Indien betaling van één of meer facturen door de cliënt niet (tijdig) heeft plaatsgevonden, is JUREER zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. In dit geval is JUREER gerechtigd al hetgeen haar in verband met de behandeling van de opdracht is toevertrouwd onder zich te houden tot het moment dat de cliënt alle aan JUREER verschuldigde bedragen heeft voldaan.

2. JUREER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die de cliënt en/of derden lijden tengevolge van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

3. Bij overmacht, waaronder begrepen brand, overstroming, inbraak, staking of verhindering als gevolg van derden die hun verplichtingen niet nakomen, is JUREER gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten net zo lang als de overmachtsituatie voortduurt, dan wel de overeenkomst op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding.

4. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar JUREER geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

5. De cliënt kan in het geval van overmacht geen vergoeding van de door hem geleden schade vorderen van JUREER.

 

Artikel 13 Geheimhouding

Elk van de partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst, van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, geheim zal blijven.

 

Artikel 14 Derdengelden

Gelden die JUREER ten behoeve van de cliënt onder zich houdt worden geplaatst op de bankrekening van JUREER. Ter bestrijding van de kosten van administratie en beheer van deze rekening wordt door JUREER over deze gelden geen rente vergoed, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 15 Archivering

Nadat de zaak is beëindigd zullen alle in het dossier aanwezige van de cliënt afkomstige originele stukken op diens verzoek worden teruggegeven. Het overblijvende dossier zal gedurende de wettelijke termijn worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd. Gedurende die tijd staat het dossier - tegen vergoeding van met het uit het archief lichten verbonden kosten - steeds ter beschikking van cliënt.

 

Artikel 16 Klachtenregeling

1 Klachten dienen binnen acht dagen na het ontvangen van het advies en/of de algemene voorwaarden schriftelijk of elektronisch aan JUREER kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.

2 Indien een klacht gegrond wordt bevonden, biedt JUREER een passende vergoeding of tracht de cliënt anderszins van dienst te zijn. JUREER zal slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

3 Een klacht schort de verplichting van de cliënt voortvloeiende uit enige met JUREER gesloten overeenkomst niet op.

 

Artikel 17 Conversie

1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden vernietigbaar of nietig blijkt, treedt daarvoor in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling.

2 Partijen treden bij toepasbaarheid van het eerste lid, indien nodig en op verzoek van JUREER, in onderling overleg over de inhoud van de nieuwe bepaling.

3 De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden behouden bij toepasbaarheid van het eerste lid zoveel mogelijk onverminderd hun geldigheid.

 

Artikel 18 Overige

1 JUREER is te alle tijden bevoegd een opdracht van een cliënt niet in behandeling te nemen. JUREER zal de cliënt daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

2 Indien de cliënt surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is JUREER gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.

3 JUREER is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van een cliënt de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift JUREER tot mededeling verplicht.

4 JUREER heeft het recht om dossiers en allen zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de cliënt zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien tien jaar of meer verstreken zijn nadat JUREER de zaak in behandeling heeft gehad.

5 De rechtsverhouding tussen de cliënt en JUREER is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Rechter te Haarlem tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.